Kat Maliklerimizin Dikkatine

Kat maliklerimizin dikkatine

Öncelikle her konuda serzenişte bulunan kat maliklerimizin imza karşılığı site yönetimince kendilerine verilmiş olan yönetim planını okumalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında konuyla yakından ilgilendiği anlaşılan kat maliklerimizin kat mülkiyeti kanununu bilgisayarlarından açarak okumalarını öneririz. Yönetim planı ve KMK’nun okunması halinde, sorulmakta olan soruların cevaplarına kolayca ulaşılabilecektir.  Site yönetim faaliyeti yönetim planımız ve KMK ‘nun belirlediği kıstaslar gereğince yürütülmektedir. Yasaların elvermediği hiçbir işlemin site yönetimince yapılması mümkün değildir. Kat maliklerimizin yoğun işleri ve zamanlarının elverişli olmaması nedeniyle inceleme fırsatı bulamamalarından kaynaklı olduğuna inandığımız için  konuyla ilgili aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

1-Site yönetiminin 2. Ve 3. araçlar için sakinlerden alacağı ücretler ne amaçlıdır ve

nasıl kullanılacaktır? Tespiti nasıl yapılacaktır?

Bu konuda site yönetim planımızda nasıl bir hüküm bulunuyor, önce bunu belirtmek gerekiyor. Zira KMK ve yönetim planında  site yönetimine verilmemiş bir yetkinin kullanılması söz konusu olur ki; bu keyfilik ve yasa tanımazlık olarak nitelenir. Site yönetimimizin yasa tanımazlık ve keyfi bir uygulama yapması zaten mümkün değildir.

Tapuda tescil edilmiş olan site yönetim planımızın;

IV.BÖLÜM

BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 48 : Bağımsız Bölüm Malikleri kendilerine ayrılan yerler dışında ortak yerlere araç, eşya vb. hiçbir şey bırakamazlar ve ortak alanları tek başına başkalarının kullanmalarını engelleyecek biçimde kullanamazlar. Tahsis edilen alanlar haricinde çöp vs. koyamazlar, ortak alanlara konulan ve belli bir amaca tahsis edilen demirbaşların yerlerini değiştiremezler.

Madde 49 :  Bağımsız Bölüm Malikleri özel araçlarını tahsis edilen otopark dışına bırakamazlar. Toplu yapıda yer alan her bağımsız bölüm için en fazla bir araç otoparka konulabilir. Otoparkın bakım, onarım, işletme vb. masraf giderlerin site yönetiminin yıllık bütçesinden karşılanır. Bunlar için bağımsız bölüm maliklerinden ayrıca ücret istenmez. Ancak bir bağımsız bölüm maliki birden fazla veya otomobil dışındaki ticari  aracı için ayrıca ücret ödemesi gerekir.

Site yönetim planımızın 49. maddesi son fıkrası durumu açık ve anlaşılır şekilde belirtmiştir.  Site yönetimi uygulamakla yükümlü olduğu bu duruma rağmen sorunu site temsilciler kurulu gündemine alarak, sitenin en yetkili kurulundan değerlendirme istemiş, site temsilciler kurulumuz tüm kat malikleri adına bir ücret belirleyerek site yönetimince uygulanmasına karar vermiştir. Anlaşılacağı gibi; alınan ücret kararı site temsilciler kurulu kararı olup, yönetim planı ve yasaya uygun verilmiştir. Site yönetiminin keyfi ve yasaya aykırı bir kararı söz konusu değildir.

Toplanacak paranın nasıl ve nereye harcanacağının sorulması iyi niyetli bir sorgulama olarak değerlendirilemez. Her halde har vurulup savrulmayacaktır. Her hâlükârda Sitenin ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. Asıl amaç burada daire sayısına uygun yapılmış olan otopark ihtiyacının yeterliliğinin korunmasıdır.  Henüz  ikinci ve daha fazla aracı olan kat maliklerinin tespiti yapılamamıştır. Ne kadar artı bir maliyet sağlanacağı bilinmemektedir. Yapılacak uygulamalar sonucu durum açıklığa kavuşturulacaktır.

Derdimiz yönetim planımızdaki hükme dayanarak araç sayısının sınırlı tutulmasını sağlamaktır. Otoparklarımızın fazla araçlarla işgal edilmesinin önüne geçebilmektir. Amaç ticari kazanç elde etmek değildir ve böyle bir yetkimiz de bulunmamaktadır. Alınacak maliyetler tüm kat maliklerinin adına toplanacak olup yine kat maliklerinin yaşam konforlarına tahsis edilecektir. Bu kadar peşin yargılamalar yerine birazda işin olumlu tarafından değerlendirme yapılması gerekmez mi. Belki de işbu uygulama ile fazla araç  kullanımı da olmayacak ve sorun her hangi bir mali değerlendirmeyi de gerektirmeyecektir. Birden çok araç ile site yol ve otoparklarının kullanımını işletme bütçesini arttırdığı da bir gerçektir. İyi niyetli olmadığı ve  alaycı bir tutumun sonucu olan sorularla; toplanacak parayla acaba yeni ek otopark mı yapılacak şeklinde tutumu değerlendirmenize bırakıyoruz. Malumunuz olduğu üzere ek otopark ve her hangi bir tesisin sitemizde yapılması mevcut proje ve imar durumu nedeniyle mümkün değildir. Gecekonduda yaşamadığımız gerçeğini biliyor olmamız gerekiyor.

Araç tespitleri site sakinlerimizin dolduracağı  bildirim formları ile yapılacaktır. Aksi durumlarda site sakinleri yapılan yanlış bildirimlerinin sorumluluğu ile karşı karşıya geleceklerdir. Bu sorumluluklar formda bildirilmiştir. Bilgiler ile birlikte AVAX etiketlerde değiştirilecektir, sahip olunan eski avax etiketlerin değişimi ücretsiz, yeni alımlar için bedel 15TL.dir.

2-Temsilciler kurulu toplantıları hangi tarihlerde yapılmaktadır? Talepler nasıl toplanır? Toplantı

takvimini paylaşır mısınız?

Bu konuda yine site yönetim planımıza bakalım,

A ) SİTE TEMSİLCİLER KURULU

Toplanma ve Çağrı :

Madde 33 :  Site Temsilciler Kurulu her yıl Şubat ayının ilk haftasında toplanır. Site Temsilciler Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğun istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilirler. Toplantı gündemi, tarih, yer ve saati Site Yönetim Kurulu  Başkanı tarafından imza karşılığı veya posta marifetiyle bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde ikinci toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 34 : Site Temsilciler Kurulu, üye sayısının yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Alınan kararların yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması önerisi, toplantıya katılanların 3/5 oy çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Yeter sayı sağlanmadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı çağrıda belirtilen tarihte yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararların Bağlayıcılığı:

Madde 35 : Site Temsilciler Kurulunun kararları Maltepe 1. Etap Site alanında bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerini, Bağımsız Bölüm Malikler Kurulunu, Site Yönetimini Denetim Kurullarını Blok yönetimi ve yöneticilerini, bütün sakinleri, irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümden herhangi bir şekilde faydalananlar ile onlardan devir alanları bağlar.

Görevler

Madde 37 :  Site Temsilciler Kurulu, Sitenin bütünü için en yüksek karar organıdır. Site Yönetim Kurulu ve Site Denetim Kurulu üyelerini seçmek. Site Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücret alıp almayacaklarını alacaklarsa miktarlarını kararlaştırmak. Site Yönetimi Kurulu tarafından hazırlanan Site İşletme bütçesini onaylamak, Temsilciler Kurulu Toplantı Gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak, bu yönetim planına münhasıran yetkili olduğu konularda  karar vermek. Site Yönetim Kurulunun bu yönetim planında yazılı görev ve yetkiler haricinde kalan diğer tüm konularla ilgili olarak karar almak, bir önceki yönetim kurulu üyelerini ve hesaplarını inceleyerek ibra etmek ve haklarında yasal takip başlatmak üçüncü kişilere karşı siteyi temsil etmekle görevlidir.

Site temsilciler kurulunda bulunan kat malilerimiz, her konuda uzun ve hararetli tartışmalar yaparak her kararı ince eleyip sık dokumaktadırlar. Biliniz ki her temsilci kat malikimiz hepimiz kadar duyarlı, hassas ve kılı kırk yaran maliklerdir. Sadece doğruyu biz biliriz anlayışından bir an evvel kendimizi ayırmalıyız. Temsilciler kurulu üyesi  komşularımız her konuda büyük emek ve çaba harcamakta, sorduğunuz her soruyu ilgilendiren konuda zaman harcamakta kafa yormakta ve saatlerce toplantı yapmaktadırlar. Amaç sitemizdeki hedeflenen yaşam standartının devamlılığının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Temsilciler kurulu üyesi komşularımızın yürüttükleri övünülesi çabaları karşılığında bir mali karşılık almadıklarını söylemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Anlaşılacağı gibi; temsilciler kurulunda alınan kararlar temsilcileride etkilemekte, onlarıda yükümlülük altına sokmaktadır. Temsilciler kurulu komşularımızın alınan kararlardan muaf tutulması da söz konusu değildir. Temsilciler kurulu komşularımız hepimiz kadar sorumluluk duymakta ve yine hepimiz kadar duyarlı davranmaktadırlar. Zira onlarda sitemizde bizlerle birlikte yaşamaktalar ve tek gayeleri sitemizn yaşanılır olmasını sağlamaktır. Bu durumu hatırlayarak sorularımıza cevap arar ve olumsuzlama yapmazsak komşularımıza haksızlık yapmamış oluruz. Site temsilciler kurulumuz ticari bir şirketin yöneticisi  değildir ve amacı ticari kazanç değildir, tüm site adına emek, zaman ve çaba ortaya koyan en yetkili kurulumuzdur.

 1. B) SİTE YÖNETİM KURULU

Site yönetim kurumuzun da yine yönetim planındaki tarifini belirtelim

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

Madde 40 : Site yönetim Kurulu, Toplu Yapı Temsilcileri Kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetim Kurulu, Site Alanı sınırlarını belirleyen bu Yönetim Planına ekli “ Yerleşim Planı”nda gösterilen Site ortak alanlar ortak alanlarının bakımı, korunması ve işletilmesi ile ilgili  konularda görevli, yetkili ve sorumludur. Yönetim Kurulu özellikle:

a ) Bağımsız bölüm dışında toplu yapı ortak kullanım alanlarının ( kamuya açık alanların) yerleşim planının öngördüğü doğrultuda kullanılmasına, yönetimine, bakım ve onarımına, işletilmesine ve bunları sağlayıcı her türlü giderlere ilişkin kararlar alır.

b)Toplu yapı (site) işletme projesi hazırlar bu projede özellikle, yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını, Toplu Yapı Yönetim giderlerinden bu yönetim planı ve arsa payına göre, kat malikine düşecek muhtemel avans tutarını gösterir.

Site yönetimi; bütçe, giderler, aidat, tahakkuk ve tahsilatının sağlanmasına, muhasebenin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri ayrıca büro ortak alan ve toplu yapı içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatması, ısıtma, periyodik temizlik kapıcı, bekçi, bahçıvan, güvenlik, otopark görevlisi vs. verilecek tüm hizmetlerden yararlanacak elemanların giderleri, blok olarak tesislerinden, hidrofor, asansör, jeneratör vb. tesislerin bakım ve onarım işletme giderleri ile kararlaştırılacak bloklar arası ortak (jeneratör işletme vb.)  öteki hizmetlerin karşılanmasını kapsar. Hazırlanan işletme projesi (bütçe) Site Temsilciler Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girer. İşletme Bütçesine ilişkin itirazlar Temsilciler Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Kesinleşen  İşletme Projesi ve Site Temsilciler Kurulunun işletme giderleri ile ilgili karaları İçra ve İflas Kanunun 68. Maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

 1. c) Site ortak kullanım alanlarında ( yollar, trenarlar, otoparklar, açık alanlar, sosyal kültürel tesisler, eğitim tesisleri, ticaret tesisleri vb. ) İmar Kanununa, İmar Planına ve Yapı Projelerine uyumsuz her türlü gelişmeleri önler. Aykırılıkların giderilmesi için gerekeni yapar.
 2. d) Maltepe 1. Etap site Yönetimi kapsamı dahilindeki tüm yapılara ilişkin, KİPTAŞ tarafından onaylanmış ve uygulaması yapılmış mimari ruhsat projeleri ile iş bu yöneten planında yer alan hükümlere aykırı olacak şekilde kat maliklerince imar mevzuatına aykırı olarak yapılacak tüm tadilat, eklenti ve yapılaşma faaliyetlerini engeller ve projeye aykırılıkların giderilmesi için yasal yollara müracaat eder.
 3. e) Konut mesken amaçlı olarak kullanılır. Konutlarda, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay Kararlarınca yasaklanmış olan iş ve faaliyetler ( işyeri vb.) yürütülemez. Konut kullanma amacına uygun olarak kullanılması için her türlü yasal takibatın başlatılması yargı yolu müracatı ile neticelendirilmesinde Site Yönetimi hak ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre meskenlerde (konut) Kat Malikleri Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla yapılabilecek faaliyetler Site Temsilciler Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
 4. f) KMK işbu Yönetim Planı ve Site Temsilciler kurulu kararlarının blok yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.
 5. g) Merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde blok yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini göz önünde tutarak çözümler üretir.
 6. h) Maltepe 1. Etap Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Site Yönetim Kurulu Başkanı Temsil eder. Site Temsilciler Kurulunun aldığı kararlara uymayan, ortak gider ve avans ödemeyen, yönetim planındaki hükümlere aykırı davranan vb. hukuki ihtilaflarda bağımsız bölüm maliklerine karşı yönetici sıfatıyla gerektiğinde davalar açar. Açılan davalarda taraf olur ve avukatı vekil tayin edebilir.
 7. i) Kamuya açık alanların bakım, onarım ve temizliğinde ilgili idarelerde işbirliği kurarak hizmet verir. Bu amaçla bekçi, bahçıvan, güvenlik ve temizlik elemanı gibi görevliler çalıştırır.
 8. j) Seçim dönemlerinde blok ve temsilciler kurulunda yapılacak seçimler için takvim yapar. Eşgüdüm amacıyla tutmak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler ve dağıtır. Blok bağımsız bölüm malikleri ve yöneticileri belirlenen zamanda toplanmaz ve yönetici seçemezlerse o blok için re’sen yönetici atar veya Sulh Hukuk Hakimine başvurarak yönetici atanmasına talep eder
 9. k) Site Yönetim Kurulu işletme projesinde yer vermek suretiyle, uhdesinde bulunan işlerden bir kısmını blok yöneticilerine bırakarak her bloğun kendi bütçesi çerçevesinde çözümlenmesini isteyebilir.
 10. l) Blok işletme projesini onaylar. Blok Malikler Kurulu toplantılarını organize eder ve denetler.
 11. m) Sitede meydana gelecek hukuki ihtilafların ve yönetim planına aykırı davranışların giderilmesi, aidat takipleri vb. için Avukatlık Kanununa göre avukat istihdam eder.

Site yönetiminin Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen yetkileri ise;

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Kanun Numarası : 634

II – Yöneticinin görevleri:

 1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

 1. a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 2. b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 3. c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 1. d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 1. e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 2. f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 3. g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 4. h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
 5. i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 6. j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 7. k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
 8. l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi

KMK II bölüm d) fıkrası her şeyi açıklar mahiyette olduğundan ayrıca izah etmek gerekmediğini düşünüyoruz.

3-Kazan dairesi bakımı genel bütçede yer almıyor mu? Toplanması planlanan 20 TL ücretler ne içindir?

Yıllık bütçemiz -160.000TL açık ile oylanmış ve kabul edilmiştir, yılsonunda bu borç fiilen gerçekleşecektir. Sirkülasyon pompası da dahil kazan bakımlarının yeni düzenlemeye göre yapılması halinde faturalarda %18lere varan kar olacağı A6 blokta yapılan denemede tespit edilmiştir. Bu uygulama siteye yayılana kadar yani süreli olarak devam edecektir.

01.06.2016 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında alınan karar aşağıdadır.

( Temsilciler Kurulunun görev süresinin bitimine kadar sıcak su faturalarına, kazan dairesi ve bununla ilgili bakım ve onarım masraflarının yüksek olması nedeniyle, aylık 20.-TL ek bakım ücreti alınması oy çokluğu ile kabul edildi.)

          4-Asansörlerin Mimar Mühendisler Odası tarafından yapılan değerlendirme sonuçları nedir?

Eylül 2015te yönetmeliklerin değişmesi neticesiyle MMO asansörlerimizde çeşitli eksiklikler tespit etmiştir. 13 bloktaki 36 asansörün ilgili yönetmeliğe göre hazır halen getirilmesi için         firma ile sözleşme yapılmış olup, temmuz ayında tüm yasal yükümlülükler sağlanmış olacaktır.         Raporu çıkan ilk asansörümüz (A6)  ilgili standart ve yükümlülükleri sağlamıştır.

Asansörlerimizin ilgili standart ve mevzuata uyum sağlaması için aşağıdaki işler ilgili firmalara verilmiştir:

4.a) Bakım firmasının mevcut asansörlerimizin tüm mevzuata göre uygun hale getirilmesi toplam bedeli 98.405.-TL  +  5.500.-TL (A06 blok önceden yapılan tutarı) + 1.795.-TL 76 adet ampül

4.b) MMO tarafından belirlenen 13 adet asansör kasnağının yenilenme işlemi bedeli 29.146.-TL

4.c) Yangın alarm sistemimizin aktif hale getirilmesi  ( 2009 dan bu yana ilk defa aktif hale getirilecektir.)  bedeli 52.147,19 TL

4.d) Kesintisiz güç kaynağı 13 blok + yönlendirme tabelaları    ( 5.077.-TL + 5.105.-TL)

      4.e) Ayrıca bunlardan bağımsız olarak mevcut diyafon sistemimizin giriş ve garaj katlarındaki      panolarının yenilenmesi ve buralarda fiber alt yapı kullanılması işi ilgili firmaya 15.150 USD + KDV bedelle verilmiştir.   (

4.a )     98.405.00 TL

                1.795.00 TL  ( 76 adet  asansör içi led ampül )

5.500.00 TL   ( A06 blok önceden yapılan işlem tutarı)

4.b )       29.146.00 TL  ( 13 adet asansör kasnak değişimi)

4.c )       52.147,19 TL  (Yangın alarm sistemi )

4.d )         5.077.00 TL  ( 13 Blok Güç kaynağı )

                5.105.00 TL  ( Yönlendirme tabelaları )

53.631.00 TL  ( Diyafon sistemi )Henüz fatura gelmemiştir.

              304.437.19 TL  TOPLAM BAKİYE

Yukarıda bahsi geçen bütün giderler mevcut kasadan karşılanmış olup, bunun için herhangi bir ek ödeme kat maliklerinden talep edilmemiştir.

Son günlerde site içi yazışmalarda; bazı blok temsilcilerinin, yapılan temsilciler kurulu toplantısından haberdar olmadıklarını, imzalarının bulunmadığını, alınan kararların yok hükmünde olduğu iddia edilmektedir. İNSAF demekten öteye söylenecek bir şey bulamıyoruz. Gerçek olan şudur: site temsilciler kurulu toplantıları gerek yönetim planımız gerekse kat mülkiyeti kanununda belirlenen süre ve usulde temsilciler kurulu üyelerine duyurulmakta, yasanın aradığı çoğunluğun bulunması halinde toplantı yapılmaktadır. Yazışmalara konu mali yükümlülüklerle ilgili toplantı çağrısı da bu şekilde gerçekleştirilmiş olup alınan kararlar temsilciler kurulunun oy çoğunluğuyla alınmıştır. Hem bildirildiği halde toplantıya katılmayacaksın, sorumluluğunu yerine getirmeyeceksin, hem de yapılan toplantıyı ve alınan kararları geçersiz kabul edeceksin. Bu durum doğru olarak kabul edilebilir mi. Saygılı bir davranış olarak görülebilir mi takdirlerinize sunuyoruz.  Olumsuz görüş sergileyen bu komşularımız dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü sanmaktalar. Oysa dünya onlara rağmen sadece ve sadece belirlenmiş yörüngesinde dönmektedir.

Anlaşılacağı gibi; site temsilciler kurulumuz yasanın belirlediği usul ve yöntemle toplanmış, hayati önem arzeden hususları görüşmüş ve oy çokluğu ile  sizlere tebliğ edilmiş olan kararları almıştır.  Katılmadığı toplantı veya oy vermediği kararı yok sayan, hakkında tezvirata varan söylenti yayan, site sakinlerinin zihninde farkı değerlendirmeler yaratan çarpık ve demokratik olmayan anlayışları kınıyoruz. Sitemizde var olan veya önceden tahmin edilemeyen sorunları ortaya çıkması halinde bunları derleyip toparlamak ve olası çözüm yollarını bulup gündem haline getirmek ve en yetkili kurulumuzun görüşüne sunmak, neden  pişirip pişirip hazırlop karar dayatması olsun ki; sizce site yönetimine yönelik bu suçlama ve hakaret ölçülümüdür. Hadi site yönetimi pişirdi peki site temsilciler kurulumuz bu kadar mı saf. Temsilciler kurulumuza da hakaret değil mi bu söylem. ARTIK İNSAF. yeter. dedikoduyla, çamur atmakla, iftiraya varan söylemlerle uğraşmak istemiyoruz. Sitemizin işlerini yapmak, sorunlarını ortadan kaldırmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımızı aralıksız devam etmek istiyoruz. Her isteyen komşumuza kapımız açıktır. Hangi konuda bilgi ve belge istenirse bilgilerine sunulacaktır. Şeffaf yönetim ilkemize sadık biçimde yolumuza devam edeceğiz. Keyfiliğe, yasa dışılığa asla prim verilmeyecektir. Biz bu sitenin hep birlikte sahipleriyiz ve burada bulunduğumuz sürece sahiplenmeye ve koruyup kollamaya ve daha yaşanılır hale getirmeye kararlıyız. Hiçbir tezvirat, iftira bizi yıldıramaz. Olumlu ve haklı eleştiriler  katkı olarak kabul edilip mutlaka dikkate alınacaktır. Bu hususta hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

         5-Süs havuzlarına korkuluk neden yapılmamaktadır?

2016 bütçe planlamasında bunun için her hangi bir bütçe planlanmamıştır. Temsilciler Kurulun almış olduğu bir talep ve karar olmamıştır. Geçmiş ve güncel temsilciler kurulu üyelerinin bu konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtmek isteriz.

 

Tüm Site Sakinlerimizin göstermiş olduğu ilgi ve anlayışa teşekkür eder. Sitemizde huzurlu bir yaşam temenni eder iyi bayramlar dileriz.

 

Site Yönetim Kurulu